תנאים וכללים לשימוש באתר

ברוך הבא לאתר www.kenlovren.com של קנלוב אנרגיה מתחדשת בע”מ.

מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, מאשרת גישה אל האתר ואל המידע המוצע בו, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש, הואיל ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש בו ללא כל הגבלה או הסתייגות.
חלקים מן האתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד.

הגדרות:

“האתר: אתר האינטרנט, המצוי בבעלות מלאה של מפעילת האתר, בכתובת kenlovren.com.
“מפעילת האתר” או “המפעילה”: קנלוב אנרגיה מתחדשת בע”מ, ח.פ. 515880698, אשר משרדיה נמצאים ברחוב תובל 40, רמת גן.
“משתמש”: כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.
“שימוש באתר”: גלישה ו/או צפייה באתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

כללי:

תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-“עוגיות” (“COOKIES”) (להלן: “תנאי השימוש“), מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ”ב), והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל משתמש, במישרין או בעקיפין.

כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.

המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם כל הכרוך ו/או הנובע מן האמור באתר, המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה ו/או על-פיו.

האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות המפעילה ופרויקטים של המפעילה, ומציג תמונות, פרסומות ותכנים שונים. האתר מוצע לציבור כמו שהוא (“As Is”). על אף שהמפעילה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. המפעילה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.

תמונות, תשריטים, תחזיות, הערכות, תרשימים, מפות, פירוט אודות פרויקטים והדמיות שונות המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבינם בפועל אצל המפעילה. כמו כן, המידע המוצג באתר עשוי להתייחס למידע הצופה פני עתיד, שמידת התממשותו אינה ודאית ואינה בהכרח בשליטת המפעילה לבדה. לפיכך, המפעילה אינה מתחייבת כי אלו יבואו לכדי ביטוי בפועל כמות שהם. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע והמצגים באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של המפעילה, יגבר המידע הנמצא במשרדי המפעילה, במסמכיה הרשמיים.

מובהר בזאת שהמידע המוצג באתר הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת/מכירת ניירות ערך של המפעילה או כל מוצר של המפעילה או למתן שירות כלשהו, לפיכך מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תקנון זה, תנאי השימוש, התנאים המפורטים באתר, התכנים והשירותים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש. למשתמש לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

המפעילה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.

המפעילה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, המשתמש פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע במפעילה באופן כלשהו ו/או באתר.

רישומי המפעילה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לסעיף זה.


קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתוכן המופיע בו, מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות תיאור הפרויקטים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, ההדמיות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב’), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של המפעילה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה באופן בלעדי. אם מדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לפרויקטים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעילה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה (להלן: “המידע“).

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב).

אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במידע אודות הפרויקטים, התמונות או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של המפעילה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המפעילה, מכל סוג שהוא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג, Crawlers Robots וכיוצ”ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.


קישורים
לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי המפעילה. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין למפעילה שליטה על אתרי אינטרנט אלה. המפעילה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.


התחייבות
המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן:

המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;

המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של המפעילה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;

המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המפעילה מכל אחריות בעניין זה; בכלל זה, המפעילה לא תשא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.

המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילה, במקרים בהם המפעילה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעילה על פי דין.

בכל מקרה, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

העדר אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (לעיל ולהלן: “נזק כלשהו“) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש – תהא הסיבה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעילה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, וכן לא תישא בנזק כלשהו שייגרמו מכל סיבה שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). המפעילה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.

המפעילה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל “וירוסים “ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

המפעילה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו ללא הפסקות ו/או בלא טעויות וכשלים. המפעילה לא תהא אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות בטיב, אופי, היקף המידע (לרבות דרך העברתו) ו/או לנזק כלשהו שיגרמו למשתמש ו/או לצד ג’ בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר מכל סיבה שהיא. כמו כן, המפעילה לא תהא אחראית אופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי תקשורת כלשהם.

המפעילה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים כלשהם יובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ולמידע המצוי בהם. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת המידע ומשחרר את המפעילה מכל אחריות בעניין זה. בכלל זה, המפעילה לא תישא בכל אחראיות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.

המפעילה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו.


שונות

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעילה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.
התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר.
תנאי השימוש באתר כאמור וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.


יצירת קשר

לתמיכה טכנית, הסבר על פעילות האתר ובירורים שונים, ניתן לפנות לדוא”ל בכתובת
[email protected]